หมายเหตุ : Email ควรเป็น Email ส่วนตัว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานของข้าพเจ้าไม่มีการคัดลอกหรือแก้ไขจากผลงานของผู้อื่น
หากการตรวจสอบพบการกระทำผิด ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
ให้ถือว่า ผลงานเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น